ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ

Η ιστοσελίδα elmocity.gr ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία «ELMO CITY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ELMO CITY Α.Ε.», που εδρεύει στον Ταύρο Αττικής, επί της οδού Πλούτωνος αρ. 5 και Αφροδίτης αρ. 11, με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141250701000 και με Α.Φ.Μ. 800798700 της Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών (εφεξής «η εταιρεία»).

Η χρήση της ιστοσελίδας και τα σχετικά με αυτή δικαιώματα και υποχρεώσεις διέπονται από τους όρους και προϋποθέσεις που παρατίθενται στο παρόν και στα αναπόσπαστα τμήματά του και ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της και των επιμέρους σελίδων της.

Η ιστοσελίδα απευθύνεται μόνο σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα που μπορούν να συνάψουν νομικά δεσμευτικές συμφωνίες στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας. Απαγορεύεται η χρήση της ιστοσελίδας, του περιεχομένου και των όποιων υπηρεσιών διατίθενται μέσω αυτής από ανήλικα άτομα.

Η περιήγηση, η πρόσβαση ή η χρήση της ιστοσελίδας και των όποιων υπηρεσιών διατίθενται μέσω αυτής αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί τους παρόντες όρους χρήσης. Για τον λόγο αυτό ο επισκέπτης/χρήστης καλείται να διαβάζει εκ των προτέρων το περιεχόμενό τους. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου τους.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης των όρων και προϋποθέσεων χρήσης της ιστοσελίδας οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. Η εταιρεία θα αναρτά στη διεύθυνση: elmocity.gr την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση των όρων χρήσης, ενώ η συνέχιση της χρήσης της ιστοσελίδας  ή των υπηρεσιών της θα θεωρείται ότι συνιστά αποδοχή των νέων όρων χρήσης. Για τον λόγο αυτό ο επισκέπτης/χρήστης καλείται να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας.

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των όρων χρήσεως τυχόν διαπιστωθεί ότι τυγχάνει αντίθετη προς τον νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Ομοίως σε περίπτωση που κάποιοι όροι χρήσης καταστούν μερικώς ή ολικώς άκυροι ή μη εφαρμοστέοι δεν επηρεάζεται η ισχύς και η εγκυρότητα των λοιπών όρων χρήσεως. Οι τυχόν άκυροι ή/και μη εφαρμοστέοι όροι θα αντικαθίστανται από όρους που θα πλησιάζουν όσο είναι δυνατόν το νόημα και τον σκοπό των άκυρων  ή μη εφαρμοστέων.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ - ΣΗΜΑΤΑ

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών,  φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της εταιρείας και προστατεύονται από τις  σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί", να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στην ιστοσελίδα και φέρουν τα σήματα τρίτων αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου της ιστοσελίδας.

ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ (SITES)

Με την παράθεση συνδέσμων (links) εντός της ιστοσελίδας, παρέχεται στους χρήστες η δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων μερών. Η τοποθέτηση των συνδέσμων αυτών έχει μοναδικό σκοπό τη διευκόλυνσή κάθε χρήστη κατά τη διάρκεια της περιήγησής του στην ιστοσελίδα. Δεν αποτελεί επ’ ουδενί ένδειξη αποδοχής ή έγκρισης του περιεχομένου των ιστοσελίδων που παρατίθενται με σύνδεσμο (link). Ο εκάστοτε σύνδεσμος οδηγεί σε μια διαφορετική ιστοσελίδα, η περιήγηση στην οποία υπόκειται στους όρους χρήσης της ιστοσελίδας αυτής. Η εταιρεία δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο και την πολιτική απορρήτου και διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων του ιστότοπου που παρατίθεται με σύνδεσμο (link). Η χρήση των παρεχόμενων συνδέσμων και η πρόσβαση στον εκάστοτε διαδικτυακό τόπο λαμβάνει χώρα με την αποκλειστική ευθύνη του ίδιου του χρήστη.

ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΙΟΥΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη, τα οποία θα διορθώνονται από την εταιρεία κατά την κρίση της, εφόσον εντοπίζονται. Η εταιρεία δεν δύναται ωστόσο να εγγυηθεί για την ακρίβεια, πληρότητα, ορθότητα ή μη παραβίαση του περιεχομένου της ιστοσελίδας για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. Επίσης, δεν εγγυάται ότι τυχόν λάθη θα διορθώνονται απαραιτήτως ή εξ ολοκλήρου ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που τίθενται.

Παρόλο που η εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να αποκλείσει την εμφάνιση ιών σε αυτήν την ιστοσελίδα, δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες της ιστοσελίδας θα είναι αδιάλειπτες ή απαλλαγμένες από κάθε είδους σφάλματα και ιούς και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του επισκέπτη/χρήστη ή τρίτων, οφειλόμενη είτε σε χρήση, αντιγραφή, φόρτωση (download) είτε σε αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας.

Κάθε επισκέπτης/χρήστης οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας (π.χ. προγράμματα προστασίας από ιούς) πριν από όποια «φόρτωση» περιεχομένου από την ιστοσελίδα. Το κόστος τυχόν διορθώσεων ή επισκευών το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και όχι η εταιρεία.

Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για την προσωρινή μη διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας, για τη διακοπή μεμονωμένων ή όλων των λειτουργιών ή εφαρμογών της ή για οποιασδήποτε δυσλειτουργία ή τεχνικά θέματα εμφανισθούν.

Η εταιρεία υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης της αμέλειας, δεν ευθύνεται έναντι του επισκέπτη/χρήστη ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιασδήποτε μορφής ζημία, άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική, που σχετίζεται με οποιοδήποτε τρόπο με τη χρήση της ιστοσελίδας, την πλοήγηση σε αυτήν και τη χρήση των υπηρεσιών ή των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή.

ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ

Ο επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που διατίθενται μέσω αυτής οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και τη νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες. Ο επισκέπτης/χρήστης αποδέχεται ότι θα χρησιμοποιεί την παρούσα ιστοσελίδα σύμφωνα με νόμο και τα χρηστά ήθη. Δηλαδή, δεν θα την χρησιμοποιεί για μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο, βλαβερό, άσεμνο, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους ή οποιονδήποτε τρίτο, παραβιάζει οποιοδήποτε δικαίωμα βιομηχανικής, πνευματικής ιδιοκτησίας ή προσωπικών δεδομένων, περιέχει ιούς λογισμικού και γενικώς παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία. Ο επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, αναγόμενη στη κακή ή αθέμιτη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής.

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 

Ο κάθε επισκέπτης/χρήστης μπορεί να περιηγηθεί στην ιστοσελίδα χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η διαχείριση και η προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη/επισκέπτη της ιστοσελίδας υπόκειται στις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και εν γένει του ισχύοντος εθνικού και ευρωπαϊκού νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων του χρήστη/επισκέπτη της ιστοσελίδας  μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας της εταιρείας τελεί υπό τον όρο της πλήρους και ανεπιφύλακτης συγκατάθεσης αυτού, την οποία παρέχει στην εταιρεία αφενός με την αποστολή των προσωπικών του δεδομένων στην εταιρεία δια της συμπλήρωσης της άνω ηλεκτρονικής φόρμας και αφετέρου αποδεχόμενος τους παρόντες όρους χρήσης της ιστοσελίδας . Ανά πάσα στιγμή ο χρήστης/επισκέπτης της ιστοσελίδας διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει μονομερώς την παρούσα συγκατάθεση, να αποκτήσει πρόσβαση στα δεδομένα αυτά καθώς και να αιτηθεί την άμεση διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων.

Κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων σε τρίτα πρόσωπα δεν γίνεται, εκτός αν η κοινοποίηση επιβάλλεται από τον νόμο ή από δικαστική απόφαση. Η εταιρεία  τηρεί αρχεία αυτών των δεδομένων αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας και εξυπηρέτησης.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη/επισκέπτη θα παραμείνει απόρρητη και θα διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας λαμβάνοντας κατάλληλα οργανωτικά μέτρα και τηρώντας κατάλληλες τεχνικές δικλείδες ασφαλείας για τη διασφάλιση του απορρήτου των εν λόγω δεδομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα «Πολιτική Απορρήτου».

COOKIES

Τι είναι ένα cookie;

Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο που αποθηκεύεται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας και το οποίο καταγράφει την πλοήγησή σας σε έναν ιστότοπο (εάν το επιτρέπετε), έτσι ώστε, όταν επισκέπτεστε ξανά αυτόν τον ιστότοπο, να μπορεί να παρουσιάζει προσαρμοσμένες επιλογές με βάση τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες για το τελευταία επίσκεψη. Τα cookies μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για ανάλυση
κυκλοφορίας και για σκοπούς διαφήμισης και μάρκετινγκ. Τα cookies χρησιμοποιούνται σχεδόν από όλους τους ιστότοπους και δεν βλάπτουν το σύστημά σας. Εάν θέλετε να ελέγξετε ή να αλλάξετε ποιους τύπους cookies αποδέχεστε, αυτό συνήθως μπορεί να αλλάξει στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας.

Σε καμία περίπτωση τα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες, οι οποίες θα μπορούσαν να επιτρέψουν σε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη/χρήστη της ιστοσελίδας μέσω τηλεφώνου, e-mail, κ.λπ.

Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies;

Χρησιμοποιούμε cookies για:

 • Να παρακολουθούμε τη χρήση της ιστοσελίδας για τη συλλογή συγκεντρωτικών δεδομένων σχετικά με την επισκεψιμότητα και την αλληλεπίδραση αυτής
 • Να θυμόμαστε τις προτιμήσεις και τις πληροφορίες για εσάς, ώστε να μην χρειάζεται να τις παρέχετε ξανά

Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας και να παρακολουθούμε τυχόν μοτίβα που εμφανίζονται. Αυτό μας βοηθάει
να αναπτύξουμε και να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα μας και τις υπηρεσίες μας σε ανταπόκριση σε αυτό που θέλουν και χρειάζονται οι επισκέπτες μας.

Πόσο διαρκούν τα cookies;

Ορισμένα cookie καταργούνται όταν ολοκληρώσετε την περίοδο λειτουργίας και βγείτε από το πρόγραμμα περιήγησης. Άλλα διατηρούνται πιο μακροπρόθεσμα, μερικές φορές αορίστως και αποθηκεύονται στη συσκευή σας, ώστε να είναι εκεί όταν επιστρέψετε στον ιστότοπο.

Πώς να απορρίψετε τα cookies;

Μπορείτε να επιλέξετε να σας προειδοποιεί ο υπολογιστής σας κάθε φορά που αποστέλλεται ένα cookie ή μπορείτε να επιλέξετε να απενεργοποιήσετε όλα τα cookies εάν δεν θέλετε να λαμβάνετε cookies που δεν είναι απολύτως απαραίτητα για την εκτέλεση βασικών λειτουργιών της ιστοσελίδας μας. Κάθε πρόγραμμα περιήγησης είναι διαφορετικό, επομένως ελέγξτε το μενού "Βοήθεια" του προγράμματος περιήγησής σας για να μάθετε πώς να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας για τα cookie.

Εάν απενεργοποιήσετε τα cookie, ορισμένες από τις λειτουργίες που κάνουν την ιστοσελίδα μας πιο αποτελεσματική, ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.
Τα cookies μπορούν να απενεργοποιηθούν ανά πάσα στιγμή, ακόμα κι αν τα έχετε αποδεχτεί προηγουμένως.

Για περισσότερες πληροφορίες γενικά σχετικά με τα cookies, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου απενεργοποίησής τους, ανατρέξτε στο aboutcookies.org. Θα βρείτε επίσης λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο διαγραφής cookies από τον υπολογιστή σας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για εμάς. Η εταιρία ELMO CITY AE δεσμεύεται απέναντι σας σεβόμενη την ιδιωτικότητά σας και επαγρυπνώντας για την ορθή τήρηση και λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας της με σκοπό την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Αφιερώστε λίγο χρόνο προκειμένου να διαβάσετε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων προκειμένου να ενημερωθείτε για τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία με την επωνυμία «ELMO CITY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ELMO CITY Α.Ε.», που εδρεύει στον Ταύρο Αττικής, επί της οδού Πλούτωνος αρ. 5 και Αφροδίτης αρ. 11, με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141250701000 και με Α.Φ.Μ. 800798700 της Δ.Ο.Υ. Α΄ (εφεξής «η Εταιρεία») υπό την ιδιότητα της Υπευθύνου Επεξεργασίας συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας που περιέρχονται στην κατοχή της όταν χρησιμοποιείται την ιστοσελίδα μας.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου έχει σκοπό να σας βοηθήσει να κατανοήσετε για ποιο λόγο συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και πώς τα χρησιμοποιούμε. Παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το πότε και το γιατί συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, με ποιο τρόπο τα χρησιμοποιούμε και τα επεξεργαζόμαστε, για πόσο χρονικό διάστημα τα διατηρούμε και τέλος, κάτω από ποιους όρους μπορούμε να τα μοιραστούμε με άλλους. Με την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα της εταιρείας αποδέχεστε τους όρους της πολιτικής απορρήτου αυτής της ιστοσελίδας.

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε

Ιστοσελίδα

Μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας χωρίς να μας αποκαλύψετε τίποτα που σας αφορά. Στο πλαίσιο της επίσκεψής σας στην ιστοσελίδα μας και της αλληλεπίδρασής σας με αυτήν και τις λειτουργικότητες που αυτή προσφέρει, η Εταιρεία μας συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία εσείς κοινοποιείτε σε αυτή προαιρετικά, οικειοθελώς και με δική σας πρωτοβουλία. Συγκεκριμένα:

 • Στοιχεία εξακρίβωσης της ταυτότητας που εσείς επιλέγετε να κοινοποιήσετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας, όπως: ονοματεπώνυμο και διεύθυνση κατοικίας/επωνυμία εταιρείας, διεύθυνση έδρας.
 • Στοιχεία επικοινωνίας: τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, που εσείς επιλέγετε να κοινοποιήσετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας.
 • Λοιπές πληροφορίες που μπορεί να περιέχουν προσωπικά δεδομένα, όπως: υποβολή παραπόνων ή σχολίων σχετικά με τα προϊόντα της Εταιρείας

Εκτέλεση των παραγγελιών σας:

Για να παραδίδουμε τις παραγγελίες σας και να μπορούμε να σας υποστηρίζουμε και μετά την πώληση τα απαραίτητα στοιχεία που χρειαζόμαστε είναι:

 • το όνομα και επίθετο, και για επιχειρήσεις την πλήρη επωνυμία τους, το ΑΦΜ και τη Δ.Ο.Υ.
 • τη διεύθυνση τιμολόγησης ή/και παράδοσης
 • τον αριθμό σταθερού τηλεφώνου για να μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί σας αναφορικά με την παραγγελία σας
 • τον αριθμό κινητού τηλεφώνου για την ηλεκτρονική σας ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή και τηλεφωνικής επικοινωνίας αναφορικά με την παραγγελία σας, τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email), ώστε να λαμβάνετε ενημερώσεις αναφορικά με την παραγγελία σας.

Αποστολή newsletters

Η εταιρεία μας δίνει στους χρήστες, εφόσον οι ίδιοι το επιθυμούν, τη δυνατότητα να εγγραφούν μέσω της ιστοσελίδας στην υπηρεσία ενημέρωσης και να λαμβάνουν ενημερωτικά μηνύματα (newsletters) είτε στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο, υποβάλλοντας τα στοιχεία της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για το σκοπό αυτό, είτε με SMS παραθέτοντας τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου. Εφόσον παύσει ο χρήστης να ενδιαφέρεται για την λήψη αυτών των ενημερωτικών μηνυμάτων (newsletters) του δίνεται η δυνατότητα να δηλώσει την επιθυμία του για απεγγραφή από την εν λόγω υπηρεσία, σύμφωνα με τους όρους που διέπουν την παρούσα Πολιτική Απορρήτου μας και τη διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων.

Xρήση των προσωπικών δεδομένων

Η επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων γίνεται για τους εξής σκοπούς:

 • για να εξυπηρετήσουμε τα πάσης φύσεως αιτήματά σας (π.χ. να σας παράσχουμε πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας )
 • για τη διαχείριση καταγγελιών & παραπόνων σχετικών με τα προϊόντα μας
 • για την επιδίωξη εμπορικών σκοπών ανταποκρινόμενοι στη ζητηθείσα επικοινωνία για τη διερεύνηση της πιθανότητας συναλλαγής μαζί σας κατά το προσυμβατικό στάδιο και σε περίπτωση συμπλήρωσης ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας ή απευθείας αποστολής email ή τηλεφωνικής επικοινωνίας ή συμπλήρωσης έντυπης φόρμας
 • η παροχή των προϊόντων και κατά συνέπεια η εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων στο πλαίσιο αυτό, για την απόδειξη των παραγγελιών σας, για την μετά την πώληση υποστήριξη, για να επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με τις παραγγελίες σας και γενικά όπου είναι λογικά αναγκαίο ή απαιτείται για την τήρηση των νομικών ή κανονιστικών απαιτήσεων, την επίλυση των διαφορών, την πρόληψη της απάτης και της κατάχρησης ή την επιβολή των όρων και προϋποθέσεων
 • Για την αποστολή newsletters (ενημερωτικού υλικού-προσφορών)
 • Για τη συμμόρφωσή μας με νομικές απαιτήσεις

Η Εταιρεία μας εγγυάται ότι δεν θα γίνει χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για άλλους σκοπούς πέρα από αυτούς που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική, χωρίς την εκ των προτέρων ενημέρωση και όπου απαιτείται συγκατάθεσή σας.

Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων

Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα και στις πληροφορίες των συναλλαγών έχουν μόνον εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι, συνεργάτες και τρίτοι εκτελούντες την επεξεργασία των ανωτέρω στοιχείων κατ’ εντολήν της Εταιρείας και μόνο όποτε και στο μέτρο που αυτό είναι αναγκαίο για τους ανωτέρω σκοπούς. Τα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να διαβιβασθούν, μόνον στα πλαίσια των ανωτέρω σκοπών επεξεργασίας, σε συγκεκριμένους αποδέκτες οι οποίοι είναι οι υπάλληλοι, προστιθέντες και εν γένει συνεργάτες καθώς και τρίτες συνεργαζόμενες με την Εταιρεία επιχειρήσεις, όπως π.χ. μεταφορικές εταιρίες ή επιλεγμένα από εσάς σημεία παραλαβής. Επιπλέον, η Εταιρεία ενδέχεται χωρίς προηγούμενη ειδική ενημέρωση να γνωστοποιήσει τα στοιχεία σας στις αρμόδιες δικαστικές ή/και διοικητικές αρχές στο βαθμό που επιβάλλεται από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, ή από δικαστική απόφαση ή/και διοικητική πράξη.

Η Εταιρεία μας καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ελέγχου και αξιολόγησης κατά την επιλογή των συνεργατών της προς τους οποίους διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα των ενδιαφερομένων. Μεταξύ της Εταιρείας και κάθε τρίτου συμβαλλόμενου υπάρχει έγγραφη συμφωνία, με βάση την οποία η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων διεξάγεται υπό τον έλεγχό της Εταιρείας και μόνον κατ’ εντολή της και υπόκειται στην ίδια πολιτική προστασίας δεδομένων.

Χρόνος διατήρησης των δεδομένων

Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων αποφασίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση:

 • Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.
 • Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση σύμβαση, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση.
 • Για τους σκοπούς προώθησης προϊόντων (marketing activities), τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής σας. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της. Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας μπορείτε να αποστείλετε αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@elmocity.gr.

Τα δικαιώματά σας

Σύμφωνα με το νόμο για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων έχετε τη δυνατότητα να ασκήσετε τα εξής δικαιώματα:

Πρόσβασης και Ενημέρωσης

Έχετε το δικαίωμα να αποκτήσετε πληροφορίες σχετικά με το ποια δεδομένα έχουμε συλλέξει, για ποιo σκοπό τα έχουμε συλλέξει και για πόσο χρόνο θα τα διατηρήσουμε.

Διόρθωσης
Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διορθώσουμε τυχόν ανακριβείς πληροφορίες σχετικά με εσάς ή ακόμη να συμπληρώσουμε επιπλέον πληροφορίες για εσάς.

Περιορισμού και εναντίωσης επεξεργασίας

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε ή και να αποκλείσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εάν αμφισβητήσετε την ακρίβεια των πληροφοριών που διατηρούμε για εσάς, εάν αντιληφθείτε ότι επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας με παράνομο τρόπο ή εάν δεν θέλετε πλέον να λαμβάνετε προωθητικά μηνύματα για προϊόντα και υπηρεσίες μας.

Φορητότητας
Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε κάποιον άλλον οργανισμό για εσάς.

Διαγραφής
Τέλος, έχετε το δικαίωμα, να μας ζητήσετε γραπτώς να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα σας, όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τον σκοπό που συλλέχθηκαν, εάν θελήσετε να αποσύρετε τη συναίνεση σας για την επεξεργασία αυτών και εάν τα δεδομένα σας υποβληθούν σε παράνομη επεξεργασία παραβιάζοντας τον κανονισμό περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Άσκηση των δικαιωμάτων σας

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

 • Μέσω αποστολής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο: info@elmocity.gr
 • Μέσω επιστολής στη διεύθυνση: Πλούτωνος 5 & Αφροδίτης 1117778 Ταύρος

Διαχειριζόμαστε τα αιτήματά σας με τη μέγιστη προσοχή προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι τα δικαιώματά σας προστατεύονται. Σε κάθε περίπτωση ενδέχεται να σας ζητήσουμε κάποιο αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας, ώστε να βεβαιώσουμε ότι δεν γνωστοποιούμε σε κάποιον άλλον τα προσωπικά σας στοιχεία. Σε κάποιες περιπτώσεις ενδέχεται να μην μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε απευθείας το αίτημά σας. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση θα σας ενημερώσουμε αναφορικά με την εξέλιξη του αιτήματός σας εντός ενός μηνός από την υποβολή του αρχικού σας αιτήματος.

Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε έγγραφη καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, που εδρεύει στην Αθήνα, επί της Λ. Κηφισίας αρ. 1-3, Τ.Κ. 11523, τηλεφωνικό κέντρο +302106475600, email επικοινωνίας contact@dpa.gr.

Ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων

Η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Σε περίπτωση διόδευσης των χρηστών/επισκεπτών της ιστοσελίδας μας σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners), η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.

Ο Χρήστης αποδεχόμενος τους παρόντες όρους παρέχει την ρητή συγκατάθεσή του στην Εταιρεία για την τήρηση του ανωτέρω αρχείου και τη χρήση και επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της διαβίβασης των προσωπικών του δεδομένων για τους ανωτέρω σκοπούς καθώς και για τη χρήση των στοιχείων επικοινωνίας του και των προσωπικών δεδομένων και εν γένει των πληροφοριών που της γνωστοποιεί για την αποστολή προωθητικών μηνυμάτων σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει.

Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα να ανακαλέσει μονομερώς οποτεδήποτε το ως άνω δικαίωμα της Εταιρείας με έγγραφη δήλωση του προς αυτή απευθυντέα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@elmocity.gr.

Τροποποίηση πολιτικής

Η παρούσα πολιτική απορρήτου ενδέχεται να τροποποιείται. Θα φροντίζουμε να σας ενημερώνουμε σχετικώς για κάθε τροποποίηση, αλλά σε κάθε περίπτωση σας καλούμε να επισκέπτεστε σε τακτά χρονικά διαστήματα την ιστοσελίδα μας, όπου θα βρίσκεται αναρτημένη η πλέον ενημερωμένη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με την παρούσα Πολιτική ή οποιοδήποτε θέμα που σχετίζεται με την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας γενικά, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας:

Email: info@elmocity.gr

Τηλέφωνο: (+30) 210 983 5704

Φαξ: -

Ταχυδρομική διεύθυνση: Πλούτωνος 5 & Αφροδίτης 1117778 Ταύρος